Vår syn på umgänge med föräldrar och biologiskt nätverk

Umgänge inom familjehemvård

Inom familjehemsvården är relationen till de biologiska föräldrarna och övrigt nätverk en avgörande faktor för barnets utveckling. I ett familjehemsuppdrag ingår det oftast att man stöttar och ibland finns med vid umgängen med föräldrar eller andra närstående. I många år har en debatt pågått kring just denna fråga inom socialtjänst och bland övriga professionella som verkar inom familjehemsvården.

FÖR VEM ÄR UMGÄNGET TILL FÖR I FÖRSTA HAND?

För oss på Familjehemscenter är det viktigaste att barnets rättigheter respekteras och att deras bästa intressen alltid prioriteras först. Vi förstår att barnets rätt att träffa sina föräldrar inte nödvändigtvis betyder att de måste leva eller umgås med dem i alla situationer. Det är viktigt att skilja på rätten att träffa föräldrarna och barnets faktiska behov av att göra det. Ibland kan det finnas konflikter mellan olika intressen, men vårat huvudsakliga fokus är alltid att fatta beslut som är bäst för barnet. Vid planeringen av umgänget är det alltid barnets behov som står i centrum och tas hänsyn till i första hand. Detta görs såklart i nära samarbete med våra uppdragsgivare.

Vi på Familjehemscenter värnar om barns välbefinnande och utveckling. Det är i barnets bästa intresse att vi, tillsammans med socialtjänst och uppdragstagare, skapar en trygg och givande miljö för umgänge.

Här är några faktorer som främjar barnets positiva upplevelse av umgänget:

Öppenhet för Umgänge

Vi tror att när familjehemsföräldrarna öppet stödjer och uppmuntrar barnets umgänge med sina närstående, skapas en atmosfär av tillit och förståelse. Genom att visa att vi är engagerade i barnets relationer, kan vi säkerställa att umgänget blir meningsfullt och givande för alla parter.

Acceptans från Biologisk Familj

För oss på Familjehemscenter är det av största vikt att den biologiska familjen känner sig respekterad och involverad i placeringen. När biologiska föräldrar accepterar situationen, kan vi tillsammans skapa en samarbetsvillig och kärleksfull atmosfär som gynnar barnets bästa.

Effektivt Samarbetssätt

Genom ett nära samarbete mellan familjehem och biologiska föräldrar kan vi säkerställa att barnets behov är i centrum. Detta samarbete möjliggör en smidig övergång mellan olika miljöer och skapar en enhetlig och stöttande atmosfär för barnet att växa och blomstra.

Känslomässig Lättnad och Tillåtelse

Kontakten med biologiska föräldrar kan också fungera som en känslomässig lättnad för barnet, som kan hantera oro och skuldkänslor på ett sundare sätt. Genom att uppmuntra och stödja detta band ger vi barnet möjlighet att känna sig bekvämt med att både knyta an till familjehemsföräldrarna och samtidigt upprätthålla en koppling till sina biologiska rötter.

Vi på Familjehemscenter gör alltid vårt bästa för att skapa en kärleksfull och stödjande miljö där barnets bästa alltid står i fokus. Genom öppenhet, acceptans och samarbete kan vi tillsammans skapa en meningsfull resa för varje barn i familjehemsvården.

MILJÖ OCH VERKTYG SOM STÄRKER UMGÄNGET

Vi på Familjehemscenter har tillgång till en lantgård med djur som används av både våra familjehem och av oss och då inte sällan när det är dags för umgänge. Den unika miljön tillsammans med djuren på gården bidrar till att skapa en trygg plats och genom det kan vi bistå på ett väldigt positivt sätt under planerade umgängen.

Det gör vi bland annat genom att låta barnet och familjehemmet besöka gården innan själva umgänget så att barnet känner igen sig och kan visa sin förälder vad som finns på gården – barnet har alltså en fördel på så sätt. Förutsättningarna för att stunden på gården blir en positiv upplevelse blir troligtvis avsevärt större och något som man kan prata om efteråt och för många blir det gemensamma minnen som man kommer ihåg länge. Vår övertygelse är att miljön och djuren på gården bidrar till att man lättare kan återskapa en relation – och det är ju det som är grunden i varför vi vill bidra till positiva möten under umgängen där vi finns med.

* Artikeln är inspirerad av Socialstyrelsens publikation “Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående”

Publicerat den .