Stödet hos Familjehemscenter

Familjehemskonsulent

Som familjehem är ni en del av ett team kring barnet/ungdomen och ska aldrig behöva känna er utlämnade med ert uppdrag. Alla familjer hos Familjehemscenter har en familjehemskonsulent som de har nära kontakt med och som familjen kan nå alla dygnets timmar. Konsulenten huvudsakliga uppgift är att vägleda familjen i uppdraget med de barn som bor i familjen. Det innebär att våra konsulenter ska veta mycket om barns utveckling, fysiskt, psykiskt och kognitivt men också hur trauma och svårigheter kan påverka.

Skolkonsulent

Vi på Familjehemscenter vill att skolkonsulenten går in och vägleder och handleder de vuxna som finns runt barnet där svårigheter uppstår för barnet i skolan, så som vid koncentrationssvårigheter, låg motivation, hemmasittare eller hög lektionsfrånvaro. Familjehemscenter vill jobba med hela familjen i ett helhetsperspektiv och skolkonsulenten kan exempelvis ge stöd och utbildning gällande läxläsning. Alla insatser sker i nära samarbete med familjehem, ansvarig lärare, elevhälsoteam och rektor. Vid behov kan skolkonsulenten kartlägga barnets situation i skolan.

Handledning

Alla familjer ingår i en handledningsgrupp som träffas en gång i månaden. Vi vet av erfarenhet att vi tillsammans lär oss snabbare när vi delar erfarenheter och dilemman från vår vardag. Vi blir stärkta i vårt uppdrag när vi får stöd i att hitta nya vägar och möjligheter för oss och våra barn. Handledaren har adekvat utbildning för ändamålet.

Utbildning

Ett hem att växa i
”Ett hem att växa i” är ett utbildningsmaterial som Socialstyrelsen tagit fram. Materialet bygger på barnkonventionen, lagstiftning, forskning samt erfarenheter från praktiker och brukare om vad jour- och familjehem behöver för att klara sitt uppdrag. Barns erfarenheter har tagits tillvara och finns representerade i materialet. Utbildningen innehåller teori, övningar, möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyte samt konkreta råd och tips till dig som familjehem. Vi håller utbildningen under sex kvällar á tre timmar per gång.

ICDP
ICDP är en utbildning där du får både en teoretisk baskunskap om anknytningsteori, affektteori, men-taliseringsteori, utvecklingspsykologi samt teorier om lärande och kunskap om ditt eget samspel och möjlighet att utveckla den egna lyhördheten. Eftersom utbildningen innehåller praktiska delar som att filma sig själv i samspel vävs ICDPs teman och dialoger in i vardagssituationer och blir därför inte en metod eller teori som ska läras in och sedan appliceras i praktiken utan ett förhållningssätt utifrån just din personlighet och dina förutsättningar.

Att du blir uppmärksam på hur det fungerar hemma hos just dig, i din vardag. Den egna lyhördheten och förmågan till samspel hos de vuxna är avgörande för om ett barn får den omsorg och miljö som behövs för hens bästa. Utbildningens hålls vanligtvis fyra lördagar under en termin kl. 9-16.

Familjeaktiviteter

Vi har gemensamma familjeaktiviteter några gånger per år. Det är allt från ”Allsång på slottet” till familjeläger med aktiviteter och föreläsningar för både barn och vuxna. Vi tänker att det är skönt för familjer att träffas tillsammans med alla barn. Att ha roligt tillsammans, oavsett om en är familjehemsplacerat- eller biologiskt barn i en familj tror vi är viktigt bland annat för att minska negativ identifiering.