Samarbeta med oss

Familjehemscenter har arbetat med förstärkt familjehemsvård och konsulentstödd familjehemsvård sedan 1986.

konsulent

Konsulent

Konsulentens roll är att handleda och vägleda familjehemmet i det som är aktuellt kring dem själva och just det barn som bor hos dem. Vägledningen sker både på ett övergripande och ett specifikt plan. Konsulenten ska på ett bra sätt samverka med socialtjänst, skola, föräldrar och andra aktörer som kan finnas kring barnet. Även de biologiska barnen ska inkluderas i stödet för att säkerställa att de också får det stöd de eventuellt behöver.

SkolKonsulent

Vi på FC vill att skolkonsulenten (SK) går in och stärker upp där barnet har svårigheter i skolan, så som vid koncentrationssvårigheter, låg motivation, hemmasittare eller hög lektionsfrånvaro. SK kan finnas med som extra stöd i olika situationer kring barnet i skolan men kan också jobba med läxläsning eller skolarbete i hemmet efter skoltid, allt utifrån barnets behov.

Familjehemscenter vill jobba med hela familjen i ett helhetsperspektiv och skolkonsulenten kan exempelvis ge stöd och utbildning gällande läxläsning. Alla insatser sker i nära samarbete med ansvarig lärare, elevhälsoteam och rektor.

För mer information om hur vår skolkonsulent jobbar kan ni hör av er till Lollo på 0122-261021 eller maila henne på louise@familjehemscenter.se

skolkonsulent
handledning

Handledning

Alla familjer ingår i en handledningsgrupp som träffas en gång i månaden. Handledningen är en blandning mellan ärende- och processhandledning. Handledaren är leg. psykolog. Ansvarig konsulent deltar i handledningen med familjerna för att kunna följa upp och fortsätta stötta familjerna. Konsulenterna har egen handledning med. Leg. psykolog där också verksamhetsledaren ingår. Verksamhetsledaren har egen organisations- och ledarskapshandledning.

Ett hem att växa i

”Ett hem att växa i” är ett utbildningsmaterial som Socialstyrelsen tagit fram. Materialet bygger på barnkonventionen, lagstiftning, forskning samt erfarenheter från praktiker och brukare om vad jour- och familjehem behöver för att klara sitt uppdrag. Barns erfarenheter har tagits tillvara och finns re-presenterade i materialet. Utbildningen innehåller teori, övningar, möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyte samt konkreta råd och tips till dig som familjehem.

utbildning
icdp

ICDP

ICDP är en utbildning där du får både en teoretisk baskunskap om anknytningsteori, affektteori, men-taliseringsteori, utvecklingspsykologi samt teorier om lärande och kunskap om ditt eget samspel och möjlighet att utveckla den egna lyhördheten. Eftersom utbildningen innehåller praktiska delar som att filma sig själv i samspel vävs ICDPs teman och dialoger in i vardagssituationer och blir därför inte en metod eller teori som ska läras in och sedan appliceras i praktiken utan ett förhållningssätt utifrån just din personlighet och dina förutsättningar. Att du blir uppmärksam på hur det fungerar hemma hos just dig, i din vardag. Den egna lyhördheten och förmågan till samspel hos de vuxna är avgörande för om ett barn får den omsorg och miljö som behövs för hens bästa.

Utöver grundutbildningarna anordnas varje år ytterligare minst två utbildningsdagar för våra familjehemsföräldrar. Personal utbildas fortlöpande utifrån vad som bedöms som viktigt för att kunna vägleda familjehemsföräldrar på bästa sätt.

Familjeaktiviteter

Vi har gemensamma familjeaktiviteter några gånger per år. Det är allt från ”Allsång på slottet” till familjeläger med aktiviteter och föreläsningar för både barn och vuxna. Vi tänker att det är skönt för familjer att träffas tillsammans med alla barn. Att ha roligt tillsammans, oavsett om en är familjehemsplacerat- eller biologiskt barn i en familj tror vi är viktigt bland annat för att minska negativ identifiering.

familje aktiviteter
foräldravägledning

Föräldravägledning

När det gäller biologiska föräldrar ingår föräldravägledning. En av våra konsulenter åker till föräldrarna och har vägledning i Programmet Vägledande samspel ICDP. Vi har inte krav på att föräldrarna ska delta, men försöker motivera dem till det, även om det är en uppväxtplacering. Vår upplevelse är att när de biologiska föräldrarna inkluderas blir barnen mer fria i rörelsen mellan de två familjesystemen. Dessutom kan barnen avlastas eventuell oro för den biologiska familjen. All föräldravägledning sker under sekretess för att föräldrarna ska känna sig fria att ta upp de tankar och funderingar de har utan att de kommer till socialtjänstens och/eller familjehemmets kännedom. Det är också därför det är en annan konsulent än den som är ansvarig för familjehemmet som ansvarar för föräldravägledningen. Vägledningen dokumenteras inte.

Dokumentation

Enligt Socialstyrelsen ska bedömningar av den placerades behov och utveckling inte göras av representanter för konsulentstödd familjehemsverksamhet. Den konsulentstödda familjehemsorganisationen ska dokumentera det som hör till dess uppgift. Hit hör information om familjehemmet, handledningen, utbildningen och stödet.

Uppgifter om den placerade ska inte dokumenteras eftersom den konsulentstödda familjehemsorganisationen inte bedriver vård, behandling eller omsorg rörande den placerade. Att dokumentera kring barnet strider mot SoLPul§6. Se även Socialstyrelsens handbok "Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten" sid 454, 2015 års upplaga.

dokumentation