Effektiv och ny utredningsmodell för familjehem

Ny utrdeningsmodell familjehem

Att utreda familjer för blivande familjehemsuppdrag är och har sedan många år varit en stor del av Familjehemscenters kärnverksamhet. Utredningen och presentationen av framtida familjehem är grunden för att kunna ge rätt stöd och rätt handledning när väl ett barn flyttar in till den aktuella familjen.

Idag bygger de flesta utredningsmodeller på beprövade metoder som exempelvis Nya Kälvestensmodellen och PRIDE, som är en utbildning som ges i samband med utredningen.
Vidare finns Socialstyrelsens material, BRA-fam och Familjehemsvinjetter, som är standardiserade utrednings- och bedömningsmetoder.  Även nyare metoder har tillkommit men som Familjehemscenter av olika skäl valt att inte använda sig av.

Familjehemscenter har under många år arbetat med en utredningsmodell som bygger på Vägledande samspel – ICDP men som också är inspirerad av ovan nämnda metoder och som följer vad lagen säger samt riktlinjer från Socialstyrelsen. Sedan några månader tillbaka pågår arbetet med att förnya, effektivisera och vidareutveckla Familjehemscenters nuvarande utredningsmodell:

-Vi kommer utveckla vår modell med bas i mentaliserings-, reflektions- och anknytninsgförmåga som vi anser vara de viktigaste förmågorna i att möta barn som behöver placeras i familjehem, berättar verksamhetschef Caroline Wendel.

Digitalt systemstöd för att underlätta

För att ytterligare effektivisera och också låta familjerna själva bli del av kartläggningen innan själva djupintervjun startar, utvecklas just nu ett systemstöd för att digitalisera inhämtning av uppgifter om det blivande familjehemmet.

-Dels handlar det om att effektivisera processen för att vinna tid men vi vill också involvera familjehemmet i att själva fylla i fakta som rör familjelivet, ladda upp olika dokument såsom tex bilder till en presentation, berättar VD Lisa Ramlöv

Den nya utredningsmodellen beräknas ta cirka åtta veckor från att utredningen startar till att det finns en färdig och analyserad familjehemsutredning. Det kan jämföras med den nuvarande metoden som idag tar ca tolv veckor i snitt.

-Även om vi förkortar tiden så tummar vi inte på kvaliteten, vi låter familjehemmet göra en del av jobbet och det finns stora värden med det tillvägagångssättet. Vi låter helt enkelt familjehemmet reflektera på egen hand inledningsvis och de svaren finns sedan som underlag när vi reflekterar och analyserar tillsammans, utvecklar Caroline Wendel.

Vill se familjen inifrån

En annan dimension som ligger till grund för att Familjehemscenter nu vidareutvecklar sin egna utredningsmodell är att man vill gå från att titta på familjen utifrån med förhoppning om objektivitet till att se den mer inifrån och relationellt. Caroline förklarar hur hon menar.

-I de utredningsmodeller som idag finns saknar vi några HUR-frågor. Hur planlägger man vardagen för barnet? Hur stöttar man barnet? Vi vill vara relationella med familjen som sökt till oss och tillsammans med dem resonera om svåra frågor och få familjen att våga visa sig sårbar för att vi som sedan ska stötta och handleda får insyn i det som är skört i familjen. För just skörheten finns hos oss alla och i alla familjer.

Familjehemscenter tar sig an en utredning med vetskap om att man som familj svarar på frågorna hur man vill agera och hur man tror sig agera i en viss given situation men vill med den nya modellen få fatt i det som kan bli krångligt i vardagliga situationer när man upplever press eller stress av olika skäl.

-Vi vill se och ser genom vår nya utredningsmodell, där vi inte är neutrala utan är mer nära och relationella i vårt arbetssätt, faktiskt lär känna familjen på ett djupare sätt och mer på riktigt. Vi lägger märke till våra egna beteenden och känslor ihop med familjehemmet. Det är en enorm tillgång när vi sedan börjar arbeta tillsammans, avslutar Caroline.

Familjehemscenter berättar gärna mer om modellen och har ambitionen att sprida den vidare inom familjehemsvården för att fler ska få del av den. Mer information kommer under året.

Frågor om utredningsmodellen kan ställas till verksamhetschef Caroline Wendel, caroline@familjehemcenter.se eller 0122-26 10 29.

Publicerat den .